نحوه کار با مولتی متر
نحوه کار با مولتی متر

اموزش کار با مولتی متر

اموزش کار با مولتی متر

کانال تلگرام ترفندز موبایل

آموزش کار با مولتی متر

ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺘﺮ یا دستگاه چند سنج
دﺳﺘﮕﺎھﻲ اﺳﺖ ﻛﮫ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی واﺣﺪ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻜﺘﺮﯾﻜﻲ را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ، وﻟﺘﺎﮋ ، ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺎن ‫اﻟﻜﺘﺮﯾﻜﻲ که یکی از ﮔﺰﯾﻨﮫ ھﺎی اﺻﻠﻲ ھﺮ ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺘﺮی ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ . اﻟﺒﺘﮫ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺘﺮ ھﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ آزﻣﺎﯾﺶ ﻛﺮدن دﯾﻮد ، ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮر ‪ Hfe‬ﻣﺘﺮ دارند

همچنین مولتی متر قابلیت ضریب اندازه گیری تقویت ترانزیستور های (hfe) و تست دیود را نیز دارند در برخی مولتی مترها قابلیت اندازه گیری دمای محیط را دارند و همچنین یکی از امکانات مولتی متر ها که بسیار از ان استفاده می شود تست برقراری اتصال یا بازرbazer می باشد

انواع مولتی متر ها

اموزش کار با مولتی متر

مولتی متر ها در دو نوع انالوگ و دیجیتال وجود دارند و مولتی متر های انالوگ به دلیل قدبمی بودن مولتی مترهاب انالوگ در این وب سایت فقط کار با مولتی متر های دیجیتال توضیح داده میشود

مولتی متر اتوماتیک

کار با مولتی متر

مولتی متر درجه بندی شده یا manual

اموزش کار با مولتی متر دیجیتالی
مولتی متر دیجیتالی

در این نوع مولتی متر ها فقط کافی ایست سلکتور یا کلید انتخاب کننده را به جهت مورد نظر تنظیم کنید برای مثال برای اندازه گیری مقاومت کافی است سلکتور را روی حالت اهم قرار داد یا برای اندازه گیری ولتاژ dc کافی ایست سلکتور را در حالت v قرار دهیم

در این مولتی متر برای اندازه گیری ولتاژ و جریان هر قطعه باید سلکتور را در محدوده درست قرار دهیم

اجزای مولتی متر

صفحه نمایش مولتی متر

صفحه نمایشگر LCD که ارقام مربوط به گزینه
های اندازه گیری شده را نمایش می دهد

یا دقیق تر بگم ﻣﺤﻞ ﻧﺸﺎن دادن اﻧﺪازه واﺣﺪھﺎی ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺷﺪه ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ٢ ﻧﻮع دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﻲ و ﻋﻘﺮﺑﮫ ای اﺳﺖ

سلکتور

ﻛﻠﯿﺪ ﭼﺮﺧﺸﻲ روی ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺳﻠﻜﺘﻮر ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯿﺸﻮد ﻛﮫ واﺣﺪ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺜﻼ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ، وﻟﺘﺎژ و
ﻣﺤﺪوه ﻛﺎری آن واﺣﺪ رﻧﺞ ‫ﺗﻮﺳﻂ آن ﺗﻌﯿﻦ ﻣﯿﺸﻮد‬
یا کلید انتخاب وضعیت اندازه گیری ایست که
شامل وضعیت های بعدی می باشد

رنح اهم متر یا محدوده اهم متر

این محدوده برای اندازه گیری مقدار اهمی مقاومت هاست و برای اندازه گیری مقاومت ها کافی هست که سلکتور را در محدوده مقاومت مورد نظرمان قرار دهیم برای مثال برای اندازه گیری مقاومت ۱kΩ باید سلکتور را روی رنج ۲۰۰۰ قرار دهیم یا برای مقاومت ۴۷kΩ باید سلکتور را روی ۲۰۰kΩ قرار دهیم

برای صفحه ی مربوط به مقاومت را که کاملا از صفر تا صد توضیح دادم و کامل هست را مطالعه کنید

تست مقاومت

اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﻘﺎوﻣﺖ

اینجا هم براتون میگم
اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﻘﺎوﻣﺖ :‬
‫ﺑﺮای اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد.‬

‫١- ﭘﺮاب ھﺎ در ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺼﺐ ﺷﻮد ﯾﻌﻨﻲ ﭘﺮاب ﻣﺸﻜﻲ در ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ‪ COM‬و ﭘﺮاب ﻗﺮﻣﺰ در ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل‪V,Ω,mA‬‬
٢- ﺳﻠﻜﺘﻮر در ﻣﺤﺪوده اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی وﻟﺘﺎژ ‪ Ω‬ﻗﺮار ﮔﯿﺮد

‫ﺗﻮﺟﮫ : ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺘﺮ ھﺎ ﻓﻘﻂ ﯾﻚ رﻧﺞ ﺑﺮای اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﻘﺎوﻣﺖ وﺟﻮد دارد ﻛﮫ ﺑﮫ ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺘﺮ ھﺎی اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﻚ ﻣﻌﺮوﻓﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﻟﺘﻲ‬
‫ﻣﺘﺮ ھﺎ ﮔﺮاﻧﻘﯿﻤﺖ ﺗﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ. اﻣﺎ در اﻛﺜﺮ ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺘﺮ ھﺎ ﻣﺤﺪوده ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﯿﺰ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﺳﺖ . در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﮫ ﻣﺤﺪوده ﻣﻘﺎوﻣﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را‬
‫ﻧﻤﻲ داﻧﯿﻢ ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ از ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺪوده ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﺮوع ﻛﺮده ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ را ﻛﺎھﺶ دھﯿﻢ.‬

‪ a‬و ‪ b‬ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﭘﺮاب ھﺎ و ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻠﻜﺘﻮر را در ٢ ﻧﻮع ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺘﺮ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دھﺪ.‬

اموزش کار با مولتی متر مدل
اموزش کار با مولتی متر مدل
اموزش فارسی کار با مولتی متر
اموزش فارسی کار با مولتی متر

: در ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺘﺮ ھﺎی آﻧﺎﻟﻮگ ﻣﺤﺪوده ھﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﮫ ﺻﻮرت ۱‪ X 10k ، X k ، X1000 ، X100 ، X‬ﻧﺸﺎن داده ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﻛﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ‬
‫ﻛﮫ ﻋﺪد ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه در ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺸﺎن ﺪھﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ اﻋﺪاد ﺿﺮب ﺷﻮد

اموزش مولتی متر انالوگ
اموزش مولتی متر انالوگ

: اﻛﺘﺮ دﺳﺘﮕﺎھﮭﺎ و اﺟﺰا اﻟﻜﺘﺮﯾﻜﻲ ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﻣﺤﺪوده ‪ ٢٠٠Ω‬آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‬
اھﻤﺘﺮ ﻛﺎﻟﯿﺒﺮه ﺷﻮد . ﺑﺮای اﯾﻦ ﻛﺎر دو ﺳﺮ ﭘﺮاب ھﺎ را روی ﯾﻜﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار داده ﭘﯿﭻ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺘﺮ را آﻧﻘﺪر ﻣﻲ ﭼﺮﺧﺎﻧﯿﻢ ﻛﮫ ﻋﺪد ﺻﻔﺮ ﻧﺸﺎن‬
‫داده ﺷﻮد

خواندن مقدار مقاومت

ھﻨﮕﺎم ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﻘﺪار ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﮫ ﻧﻜﺎت زﯾﺮ ﺗﻮﺟﮫ ﻛﻨﯿﺪ‬
‫اﻟﻒ- اﮔﺮ ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺘﺮ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﻲ از ﻧﻮع اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﻚ اﺳﺖ ﺑﮫ درج ﺷﺪن ﺣﺮوف ‪ m , K , M‬در روی ﺻﻔﺤﮫ ﻧﺸﺎﻧﺪھﻨﺪه ﺗﻮﺟﮫ ﺷﻮد‬
‫ﺣﺮف ‪ M‬ﺑﮫ ﻣﻌﻨﻲ ﻣﮕﺎ ) ٠٠٠٠٠٠١ (‬
‫ﺣﺮف ‪ K‬ﺑﮫ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﯿﻠﻮ )٠٠٠١ (‬
‫ﺣﺮف ‪ m‬ﺑﮫ ﻣﻌﻨﻲ ﻣﯿﻠﻲ ) ١٠٠/٠ ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺜﻼ‬
‫‪٢٠KΩ= ٢٠×١٠٠٠= ٢٠٠٠٠Ω‬‬
‫‪١/٢MΩ=١/٢×١٠٠٠٠٠٠=١٢٠٠٠٠٠Ω‬‬
‫‪٠/٧KΩ=٠/٧×١٠٠٠= ٧٠٠Ω‬‬
‫ﻣﻘﺎوﻣﺖ‬ ‫ب- ﻋﺪد ۱ در ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺘﺮ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﻲ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﻲ ﻗﻄﻊ ﺑﻮدن ﻣﺪار اﺳﺖ . در واﻗﻊ ﻣﻨﻈﻮر از ۱ ﺣﺮف ‪ I‬اﺑﺘﺪای ﻛﻠﻤﮫ ‪ infinity‬ﺑﮫ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﯿﻨﮭﺎﯾﺖ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ


اموزش کار با مولتی متر

اهم متر :

ولت متر V=DC

این محدوده برای اندازه گیری ولتاژ DC هست ،کافی ایست سلکتور را روی محدوده ولتاژی که میخواهیم اندازه گیری کنیم قرار دهیم نکته : اگر مقداری ولتاژ که در حال اندازه گیری آن هستید را نمی دانید .

باید سلکتور را از محدوده بالا به پایین به ترتیب امتحان کنید تا محدوده ای که دقیق ترین عدد را نمایش دهد پیدا کنید مثال : برای اندازه گیری ولتاژ ۱۰v باید سلکتور را روی ۲۰ قرار دهیم

ولت متر V=AC

این محدوده برای اندازه گیری ولتاژ AC هست توضیحات مانند اندازه گیری ولتاژ DC هست با این تفاوت که برای این قسمت فقط دو محدوده ۲۰۰ و ۷۵۰ استفاده میشود

آمپرمتر A=DC

این محدوده برای اندازه گیری جریان DC هست فقط کافی هست سلکتور را روی محدوده اندازه گیری درست قرار بدهسد سپس جریان مدار از طریق صفحه نمایش نشان داده میشود

hfe تست تزانزیستور

با انتخاب hfe و قرار دادن ترانزیستور به طور صحیح در سوکت مربوطه ضریب تقویت ترانزیستور نمایش داده میشود

سوالات آزمون تعمیرات موبایل

تست دیود :

با قرار دادن سلکتور روی این قسمت قادر به تست دیودها و ترانزیستورها خواهیم بود

دﯾﻮد ﻗﻄﻌﮫ ای اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﻜﻲ اﺳﺖ ﻛﮫ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﻚ ﺷﯿﺮ ﯾﻚ ﻃﺮﻓﮫ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . ﺑﮫ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻛﮫ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮق را از ﯾﻜﺴﻮ ﻋﺒﻮر داد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ‬
‫دﯾﻮد ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻲ دھﺪ. . اﮔﺮ دﯾﻮدی ﺧﺮاب ﺑﺎﺷﺪ ٢ ﺣﺎﻟﺖ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ ، ﯾﺎ اﯾﻨﻜﮫ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮق را از ھﺮ ٢ ﻃﺮف ﻋﺒﻮر ﻣﻲ دھﺪ و ﯾﺎ از ھﯿﭻ ﻃﺮف ﻋﺒﻮر‬
‫ﻧﻤﻲ دھﺪ
ورها خواهیم بود

‫١- ﭘﺮاب ھﺎ در ﻣﺤﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺼﺐ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﻌﻨﻲ ﭘﺮاب ﻣﺸﻜﻲ در ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ‪ COM‬و ﭘﺮاب ﻗﺮﻣﺰ در ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل V,Ω,mA
ﺗﺴﺖ دﯾﻮد ﻗﺮار ﮔﯿﺮد‫٢- ﺳﻠﻜﺘﻮر در ﻣﺤﺪوده‬
‫٣- ﭘﺮاب ھﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ ﺑﻄﻮر ﻣﻮازی ﺑﮫ دﯾﻮد ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد و ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﻼ ﺣﻈﮫ ﮔﺮدد ﺳﭙﺲ دو ﺳﺮ ﭘﺮاب ھﺎ را ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻛﺮده و و ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﺠﺪدا ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدد. در‬
‫ﯾﻚ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺪدی ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد ) ﻓﺮﻗﻲ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ آﻧﺎﻟﻮگ اﺳﺖ ﯾﺎ دﯾﺠﯿﺘﺎل و در ﺣﺎﻟﺖ دﯾﮕﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺟﺮﯾﺎﻧﻲ ﻋﺒﻮر ﻛﻨﺪ

تست بوق یا اتصال

ﺑﺮای اﯾﻨﻜﮫ ﺑﻔﮭﻤﯿﻢ ٢ ﻗﺴﻤﺖ ﯾﻚ ﻣﺪار ﺑﮫ ھﻢ ﻣﺘﺼﻞ ھﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﮫ از اﯾﻦ ﺗﺴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﯿﻢ . آزﻣﺎﯾﺶ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدن ﺳﯿﻢ ﭘﯿﭻ ھﺎ ، وﺻﻞ ﺑﻮدن ﻣﺪارھﺎ ﯾﺎ‬
‫اﺗﺼﺎل ﺑﺪﻧﮫ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻗﺴﻤﺖ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﮫ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد.‬

‫١- ﭘﺮاب ھﺎ در ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺼﺐ ﺷﻮد ﯾﻌﻨﻲ ﭘﺮاب ﻣﺸﻜﻲ در ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ‪ COM‬و ﭘﺮاب ﻗﺮﻣﺰ در ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ) ‪(V,Ω,mA‬‬
‫ﯾﺎ ‪ BUZZ‬ﻗﺮار داده ﺷﻮد‬‫٢- ﺳﻠﻜﺘﻮر روی ﻋﻼﻣﺖ‬
‫٣- ﭘﺮاب ھﺎ را ﺑﮫ ﻗﺴﻤﺘﮭﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد.‬
‫اﮔﺮ ٢ ﺳﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﮫ ھﻢ وﺻﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ ، ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺻﺪا ﻣﻲ دھﺪ و اﮔﺮ وﺻﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺻﺪاﯾﻲ ﻧﻤﻲ دھﺪ
در صورتیکه بخواهیم اتصال بخشی از مدار یا اتصال کوتاه شدن المانی را بررسی کنیم سلکتور را روی این قسمت قرار می دهیم . در صورت اتصال کوتاه بودن بوق دستگاه به صدا در میاد

ترمینال ها

‫٣- ﭘﺮاب ھﺎ ﺑﮫ ﻗﻄﻌﮫ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪ روش ﻣﻮازی = ﻗﺮﻣﺰ ﺑﮫ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﺸﻜﻲ ﺑﮫ ﻣﻨﻔﻲ
‫ﺗﻮﺟﮫ : ﺣﺘﻤﺎ ﻣﺪار ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺑﺎﺗﺮی/ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان وﻟﺘﺎژ را اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮد‬

دانلود کتاب اموزش کار با مولتی متر

‫ﻧﻜﺘﮫ : ﺟﺎﺑﺠﺎ زدن ﭘﺮاب ھﺎ ﯾﻌﻨﻲ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﮫ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﺸﻜﻲ ﺑﮫ ﻣﺜﺒﺖ در ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺘﺮ ھﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﻲ ﻣﺸﻜﻠﻲ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﯾﻚ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻨﻔﻲ ﻛﻨﺎر ﻋﺪد‬
‫ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ درج ﻣﯿﺸﻮد. اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻋﻘﺮﺑﮫ ای ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻌﻜﻮس ﻋﻘﺮﺑﮫ ﻣﻲ ﺷﻮد

محل قرار گرفتن مولتی متر
محل قرار گرفتن مولتی متر

پورت com

پراب سیاه مولتی متر در این قسمت نصب میشود یعنی کلا همیشه منفی com هست

پورت Ω / v /MA

برای اندازه گیری جریان تا ۲۰۰MA و مقاومت و همچنین تست دیود و تست بوق پراب قرمز در این ترمینال قرار میگیرد

پورت ۱۰ADC

برای اندازه گیری جریان های DC بالای ۲۰۰MA و زیر ۱۰A پراب قرمز را در این پورت یا ترمینال قرار میدهیم

اندازه گیری ولتاژ

برای اندازه گیری ولتاژ کافی ایست پراب های مولتی متر را ک در حالت اندازه گیری ولت قرار دارد به طور موازی با نقاط مورد نظر متصل کنیم به شکل زیر توجه کنید

اندازه گیری ولتاژ با مولتی متر
اندازه گیری ولتاژ با مولتی متر

برای اندازه گیری ولتاژ کافی ایست پراب های مولتی متر را ک در حالت اندازه گیری ولت قرار دارد به طور موازی با نقاط مورد نظر متصل کنیم

اندازه گیری جریان

اندازه گیری جریان توسط منبع تغذیه انجام میشود

اندازه گیری و تست مقاومت

روش خواندن مقااومت در بعضی از گوشی ها به حدی گوچیک هستند که قایلیت نوشتن کد روی ان ها وجود ندارد به همین دلیل باید از طریق شماتیک مقدار مقاومت را بخوانید سپس با اهم متر مقدار مقاومت را اندازه گیری کنید

مقاومت های موبایل دارای پلاریته نیستند به همین دلیل برای اندازه گیری مقدار اهمی مقاومت کافی ایست پراب ها را به دو سر مقاومت وصل کنید

برای دقت در اندازه گیری بیشتر مقاومت ها را از جای خود خارج کنید در صورتی که اهم کمتر یا بیشتر از مقدار حک شده در شماتیک باشد
همچنین برای یادگیر جریان کشی کامل گوشی در حالت های مختلف به پایین صفحه مراجعه کنید

ترانس را با سلف اشتباه نگیرید خروجی ترانس باید از طریق ولت متر AC اندازه گیری کنید
وارد کانال تلگرامی ما شوید 

چگونه از طریق جریان کشی تشخیص دهیم گوشی ایراد سخت افزاری داره


تست خازن های موبایل

تست ترانزیستور موبایل

جریان کشی در حالت های مختلف موبایل

ایسی های موبایل را بشناسیم

خراب شدن هارد گوشی

آموزش مولتی متر
آموزش مولتی متر
طریقه کار با مولتی متر
طریقه کار با مولتی متر
روش صحیح اندازه گیری مولتی متر
روش صحیح اندازه گیری مولتی متر

سوالات آزمون تعمیرات موبایل

درباره admin

پیشنهاد ما به شما

خلق ثروت

خلق ثروت 96 درصد پول هر کشور در دست افراد اون کشور هست ثروت محدودیت …

15 دیدگاه

 1. برای گرفتن ولتاژ کانکتور باتری،مولتی متر چه عددی رو باید نشون بده؟

 2. دوستان کسی میتونه منو راهنمایی کنه با مولتی متر چطوری برق ورودی ایفون و تست کنم؟؟
  منبع تغذیه ندارم

 3. با سلام مولتی متر من مقاومت همه مقاومت هارو یک نشون میده پراپ هارو درست وصل کردم؟! مشکل چیه؟

 4. آقا یه سوال دارم
  مولتی متر میذارم روی حالت بوق وصل میکنم به پایه منفی کانکتور باتری و پایه بغلش بوق میزنه به نظرتون این عادیه؟

 5. این مولتی متر خریدم دما سنج داره به چه دردی میخوره کسی میدونه

 6. ولتاژ سر کانکتور باطری را با مولتی متر چطور اندازه بگیرم

 7. بهترین مولتی متر برای تعمیرات موبایل چه مولتی متری هست ؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *